ยายต้องการเป็นผู้ปกครองหลาน

ในกรณีที่แม่เด็กละทิ้ง ยายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งตนเป็นผู้ปกครองหลานได้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง ดังนี้

ในกรณีที่บิดามารดาของเด็กผู้เยาว์ถึงแก่ความตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง ศาลมีอำนาจตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ได้ตามคำขอของผู้ร้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เยาว์เป็นสำคัญ

การยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ มีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กผู้เยาว์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของยาย
  • บัตรประจำตัวประชาชนของยาย
  • หนังสือรับรองการละทิ้งบุตรของแม่เด็กจากหน่วยงานราชการ
  • เอกสารแสดงว่ายายมีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กผู้เยาว์ เช่น หลักฐานการประกอบอาชีพ หลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 2. ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดที่เด็กผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่
 3. ศาลจะพิจารณาคำร้องและนัดหมายให้ยายไปศาลเพื่อสอบปากคำ
 4. ศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์แล้ว ยายก็จะเป็นผู้มีอำนาจปกครองหลานตามกฎหมาย มีหน้าที่ในการเลี้ยงดู ดูแล ป้องกัน และคุ้มครองหลาน เช่นเดียวกับพ่อแม่

Share on: