ยืมเงิน โดนบ่ายเบี่ยงชำระหนี้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:24 pm

การยืมเงินเป็นสัญญาทางกฎหมายที่ผูกพันผู้ให้ยืมและผู้กู้ให้ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ ผู้ให้ยืมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้กู้เพื่อเรียกชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่ยืมไป พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆ

ข้อกฎหมายอ้างอิงเกี่ยวกับการยืมเงิน ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 363
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 364
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 365

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 363 บัญญัติว่า “บุคคลใดยืมเงินจากบุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องชำระคืนเงินให้แก่บุคคลผู้ให้ยืมตามกำหนดเวลา”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 364 บัญญัติว่า “บุคคลใดยืมเงินจากบุคคลอื่น บุคคลผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินที่ยืมไป”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 365 บัญญัติว่า “บุคคลใดยืมเงินจากบุคคลอื่น บุคคลผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากบุคคลผู้กู้ได้ หากบุคคลผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา”

หากผู้กู้บ่ายเบี่ยงชำระหนี้ ผู้ให้ยืมสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  • แจ้งเตือนผู้กู้ให้ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา
  • ฟ้องร้องผู้กู้เพื่อเรียกชำระหนี้
  • บังคับคดียึดทรัพย์เพื่อชำระหนี้
Share on: