ยื่นกู้เงิน กยศ. แล้ว ยังไม่ได้เงิน

กรณียื่นกู้เงิน กยศ. แล้ว ยังไม่ได้เงิน มหาวิทยาลัยบังคับให้ผู้ปกครองออกเงินสำรองจ่ายก่อน สามารถทำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยปกติแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีระเบียบการรับสมัครนักศึกษาที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งอาจกำหนดให้มีการออกเงินสำรองจ่ายก่อน ซึ่งอาจรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากมหาวิทยาลัยมีระเบียบการดังกล่าว ผู้ปกครองอาจต้องดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยออกเงินสำรองจ่ายก่อน ซึ่งอาจทำได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือชำระเงินสดที่มหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองสามารถสอบถามมหาวิทยาลัยถึงเหตุผลที่บังคับให้ออกเงินสำรองจ่ายก่อนได้ หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน หรือหากผู้ปกครองเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ผู้ปกครองสามารถร้องเรียนไปยังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อขอความช่วยเหลือได้

นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เช่นกัน

สำหรับขั้นตอนในการขอความช่วยเหลือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีดังนี้

  1. ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน
  2. เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา หนังสือระเบียบการรับสมัครนักศึกษา เป็นต้น
  3. ยื่นคำร้องต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยสามารถยื่นคำร้องได้ทางไปรษณีย์ อีเมล หรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ปกครองทราบภายใน 30 วันทำการ

หากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พิจารณาแล้วว่ามหาวิทยาลัยมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ปกครองอย่างเหมาะสม

Share on: