ยื่นเรื่องศาล ปิดทางเข้าออก

ในกรณีที่เจ้าของที่ดินถูกปิดทางเข้าออกโดยผู้อื่น เจ้าของที่ดินสามารถยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เปิดทางเข้าออกได้ เจ้าของที่ดินจะต้องแสดงหลักฐานว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินและว่าตนมีสิทธิในการเข้าถึงที่ดินของตน ศาลจะพิจารณาคำร้องของเจ้าของที่ดินและอาจพิพากษาให้เปิดทางเข้าออกได้หากศาลเห็นว่าเจ้าของที่ดินมีสิทธิในการเข้าถึงที่ดินของตน

อย่างไรก็ตาม ศาลอาจไม่พิพากษาให้เปิดทางเข้าออกหากศาลเห็นว่าเจ้าของที่ดินมีทางอื่นในการเข้าถึงที่ดินของตน เช่น ทางเข้าออกอื่นหรือทางสาธารณะ หรือหากศาลเห็นว่าเจ้าของที่ดินปิดทางเข้าออกโดยสุจริตและไม่มีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดิน

เจ้าของที่ดินควรปรึกษากับทนายความก่อนยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอเปิดทางเข้าออก เนื่องจากข้อกฎหมายมีความซับซ้อน และศาลอาจไม่พิพากษาให้เปิดทางเข้าออกได้เสมอไป

Share on: