ย้ายสิทธิ์บัตรทองมาโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ขั้นตอนการย้ายสิทธิ์บัตรทองมาโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถทำได้ ดังนี้

ช่องทางการย้ายสิทธิ์

สามารถย้ายสิทธิ์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. หรือไลน์ สปสช.
 • ช่องทางสำนักงาน สปสช. เขต/จังหวัด หรือโรงพยาบาล/หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือคู่สมรส (กรณีย้ายสิทธิ์ตามบุคคลในครอบครัว)
 • หนังสือรับรองการย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายที่อยู่ไปต่างจังหวัด)

ขั้นตอนการย้ายสิทธิ์ผ่านออนไลน์

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สปสช. หรือไลน์ สปสช.
 2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
 3. เลือกเมนู “เปลี่ยนหน่วยบริการ”
 4. ใส่ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
 5. เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการย้ายสิทธิ์
 6. กด “ยืนยัน”

ขั้นตอนการย้ายสิทธิ์ผ่านสำนักงาน สปสช. เขต/จังหวัด หรือโรงพยาบาล/หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่
 2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการ

ระยะเวลาในการย้ายสิทธิ์

สิทธิจะเปลี่ยนทันทีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการย้ายสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรทราบ

 • สามารถทำรายการย้ายสิทธิ์ได้ 4 ครั้งต่อปี
 • สามารถย้ายสิทธิ์ได้เฉพาะโรงพยาบาลในเขตพื้นที่บริการของสำนักงาน สปสช. เขต/จังหวัด เดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330

Share on: