รถจักรยานยนต์ล้มเอง เบิกประกันอุบัติเหตุไม่ได้

กรณีรถจักรยานยนต์ล้มเอง เบิกประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสินไม่ได้ เนื่องจากประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสินคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากบุคคลภายนอก เช่น ถูกรถคันอื่นชน หรือถูกคนชน เป็นต้น ในกรณีรถจักรยานยนต์ล้มเอง ถือว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด เนื่องจากไม่ได้เกิดจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงไม่สามารถเบิกประกันอุบัติเหตุของธนาคารออมสินได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้ โดยกองทุนเงินทดแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุทุกกรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ขับขี่จะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน ได้แก่

  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนรถ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุสามารถยื่นคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้ที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขับขี่คันอื่นที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุได้ โดยจะต้องแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ขับขี่คันอื่น หากผู้ขับขี่คันอื่นถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ชำระเงินค่าเสียหาย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอบังคับคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ขับขี่คันอื่นชำระค่าเสียหายได้

Share on: