รวมกันซื้อที่ดินทำถนน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:21 pm


ภาระจำยอม (Servitude) คือ สิทธิอย่างหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง (ผู้ให้ภาระจำยอม) มีหน้าที่ต้องยอมรับหรืองดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของตน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น (ผู้รับภาระจำยอม)

ภาระจำยอมสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น โดยนิติกรรม (สัญญา) โดยนิติเหตุ (เช่น การใช้ทรัพย์สินร่วมกันเป็นเวลานาน) หรือโดยผลของกฎหมาย (เช่น ทางจำเป็น)

ในกรณีการรวมกันซื้อที่ดินเพื่อทำถนน เจ้าของที่ดินแต่ละรายอาจตกลงทำสัญญาภาระจำยอมซึ่งกันและกัน โดยให้แต่ละรายมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากถนนที่สร้างขึ้นบนที่ดินของอีกรายหนึ่ง

สัญญาภาระจำยอมควรระบุรายละเอียดของภาระจำยอมอย่างชัดเจน เช่น ประเภทของภาระจำยอม ระยะเวลาของภาระจำยอม สถานที่ตั้งของภาระจำยอม และค่าตอบแทนสำหรับภาระจำยอม

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาภาระจำยอม ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387-1401
  • พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2497
  • ประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดิน พ.ศ. 2542
Share on: