ระเบียบการแบ่งที่ดิน ส.ป.ก. ให้ทายาท

ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถโอนสิทธิและตกทอดทางมรดกแก่ทายาทได้ โดยทายาทที่มีสิทธิรับโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินได้แก่

 • คู่สมรส
 • บุตร
 • บิดามารดาของเกษตรกร
 • พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร
 • พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร
 • หลานของเกษตรกร

การโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้ทายาท จะต้องดำเนินการตามระเบียบการแบ่งที่ดิน ส.ป.ก. ให้ทายาท ดังนี้

ขั้นตอนการขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้ทายาท

1. ยื่นคำขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) โดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ค. 1, หนังสือรับรองการเสียชีวิตของเกษตรกร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

 1. ส.ป.ก.จังหวัดจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
 2. หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าทายาทมีสิทธิรับโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดจะออกหนังสือแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ทายาททราบ
 3. ทายาทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินตามอัตราที่กำหนด
 4. ส.ป.ก.จังหวัดจะออกหนังสืออนุญาตให้โอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้ทายาท

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้แก่ทายาทตามกฎหมาย คือ ร้อยละ 1 ของราคาประเมินที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้แก่ทายาทที่ไม่ใช่ตามกฎหมาย คือ ร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดิน ส.ป.ก. คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ดินเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้ทายาท ประมาณ 30 วัน

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้ทายาท มีดังนี้

 • เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ค. 1
 • หนังสือรับรองการเสียชีวิตของเกษตรกร
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทายาทไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)

ข้อควรระวัง

 • ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถโอนสิทธิและตกทอดทางมรดกแก่ทายาทได้เฉพาะที่ดินที่ได้รับสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อจาก ส.ป.ก. เท่านั้น
 • ทายาทที่มีสิทธิรับโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร และหลานของเกษตรกร
 • การโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินให้ทายาท จะต้องดำเนินการตามระเบียบการแบ่งที่ดิน ส.ป.ก. ให้ทายาท
Share on: