รังวัดที่ดินใหม่ ได้พื้นที่น้อยลง

กรณีรังวัดที่ดินใหม่แล้วได้พื้นที่น้อยลง เจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอให้ตรวจสอบการรังวัดที่ดินใหม่ว่าถูกต้องหรือไม่ เจ้าของที่ดินสามารถยื่นคำร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการรังวัดที่ดินใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบการรังวัดที่ดินใหม่ หากพบว่าการรังวัดที่ดินใหม่ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานที่ดินจะสั่งให้มีการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง เจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการรังวัดที่ดินใหม่ได้

หากการรังวัดที่ดินใหม่ครั้งที่สองก็ยังพบว่าการรังวัดที่ดินใหม่ไม่ถูกต้อง เจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนผลการรังวัดที่ดินใหม่ คดีนี้จะต้องฟ้องต่อศาลแพ่งและพาณิชย์ ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงของคดีและคำพิพากษาให้เพิกถอนผลการรังวัดที่ดินใหม่ หากศาลพิพากษาให้เพิกถอนผลการรังวัดที่ดินใหม่ ศาลจะสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง

Share on: