รังวัดที่ดิน และปิดประกาศ

การรังวัดที่ดินและปิดประกาศ เป็นขั้นตอนสำคัญในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยรังวัดที่ดินเป็นการพิสูจน์แนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ส่วนการปิดประกาศเป็นการแจ้งให้บุคคลที่มีสิทธิในที่ดินทราบถึงการโอนกรรมสิทธิ์

การรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดินมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์แนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง โดยช่างรังวัดจะทำการรังวัดที่ดินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังวัดต่างๆ เช่น กล้องโทรทรรศน์ เข็มทิศ เทปวัด เป็นต้น

ขั้นตอนในการรังวัดที่ดิน มีดังนี้

 1. สำรวจและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นต้น
 2. กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของที่ดิน
 3. รังวัดแนวเขตที่ดินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังวัด
 4. จัดทำเอกสารแผนที่และรายงานการรังวัด

การปิดประกาศ

การปิดประกาศเป็นการแจ้งให้บุคคลที่มีสิทธิในที่ดินทราบถึงการโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้โอนกรรมสิทธิ์จะต้องปิดประกาศเป็นเวลา 30 วัน ณ สถานที่ตั้งของที่ดินและที่ว่าการอำเภอท้องที่

เอกสารที่ต้องใช้ในการปิดประกาศ มีดังนี้

 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ขั้นตอนในการปิดประกาศ มีดังนี้

 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดประกาศ
 2. เดินทางไปยังสถานที่ตั้งของที่ดินและที่ว่าการอำเภอท้องที่
 3. ติดประกาศตามแบบที่กฎหมายกำหนด
 4. ลงลายมือชื่อและวันที่ปิดประกาศ

สรุป

การรังวัดที่ดินและปิดประกาศเป็นขั้นตอนสำคัญในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยผู้โอนกรรมสิทธิ์จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย

Share on: