รับขายฝากที่ดิน ไม่ยอมมาไถ่ถอน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:21 pm

การขายฝากที่ดิน คือ สัญญาซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะพิเศษ

กล่าวคือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่ซื้อขาย แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนที่ดินคืน ผู้ซื้อฝากมีสิทธินำที่ดินนั้นไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ได้

หากผู้ซื้อฝากไม่ยอมมาไถ่ถอนที่ดินคืน ผู้ขายฝากสามารถฟ้องศาลเพื่อบังคับให้ผู้ซื้อฝากมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้ โดยศาลจะกำหนดระยะเวลาให้ผู้ซื้อฝากมาไถ่ถอนที่ดินคืน หากผู้ซื้อฝากไม่มาไถ่ถอนที่ดินคืนภายในกำหนด ศาลจะพิพากษาให้ขายทอดตลาดที่ดินเพื่อชำระหนี้แก่ผู้ขายฝาก

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการฟ้องศาลเพื่อบังคับให้ผู้ซื้อฝากมาไถ่ถอนที่ดินคืน ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 602-608
  • พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2497
  • ประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดิน พ.ศ. 2542
Share on: