รับฝากขายที่ดิน 9ปีแล้ว ยังไม่ไถ่ถอนคืน

กรณีรับฝากขายที่ดิน 9 ปีแล้ว ยังไม่ไถ่ถอนคืน สามารถทำได้ดังนี้

  1. ติดต่อผู้ฝากขาย เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ยังไถ่ถอนคืนที่ดินไม่ได้ หากผู้ฝากขายไม่สามารถไถ่ถอนคืนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาขายฝาก กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยอัตโนมัติ
  2. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากผู้ฝากขายไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ยอมไถ่ถอนคืนที่ดิน ในกรณีนี้อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ โดยผู้รับฝากขายที่ดินสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฝากขายที่ดินได้
  3. ฟ้องร้องผู้ฝากขาย หากผู้ฝากขายที่ดินไม่ยอมไถ่ถอนคืนที่ดิน และผู้รับฝากขายที่ดินต้องการยึดถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืน ในกรณีนี้ผู้รับฝากขายที่ดินสามารถฟ้องร้องผู้ฝากขายที่ดินต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คืนที่ดินคืน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับฝากขายที่ดินดำเนินการฟ้องร้องผู้ฝากขายที่ดิน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ผู้รับฝากขายที่ดินควรพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาขายฝากอย่างรอบคอบ โดยควรกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนคืนที่ดินให้ชัดเจน และควรระบุเงื่อนไขในการไถ่ถอนคืนที่ดินที่ไม่เป็นธรรมกับผู้รับฝากขายที่ดินมากเกินไป เช่น กำหนดให้ผู้ฝากขายที่ดินต้องเสียค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนคืนที่ดิน เป็นต้น

Share on: