รับหนี้ ธ.ก.ส. แทนแม่


การรับหนี้ ธ.ก.ส. แทนแม่สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  • โอนสิทธิจำนองจากแม่มาสู่ตนเอง
  • ยื่นคำขอรับโอนหนี้ต่อ ธ.ก.ส.

การโอนสิทธิจำนองจากแม่มาสู่ตนเอง สามารถทำได้โดยจัดทำเอกสารโอนสิทธิจำนองต่อกรมที่ดิน โดยเอกสารโอนสิทธิจำนองจะต้องลงลายมือชื่อของแม่และตนเอง และผู้รับจำนองเดิม (ธ.ก.ส.)

การยื่นคำขอรับโอนหนี้ต่อ ธ.ก.ส. สามารถทำได้โดยกรอกใบคำขอรับโอนหนี้และแนบเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจำนอง เป็นต้น

ทั้งนี้ การโอนสิทธิจำนองหรือยื่นคำขอรับโอนหนี้ต่อ ธ.ก.ส. จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธ.ก.ส. ก่อน

ข้อดีของการรับหนี้ ธ.ก.ส. แทนแม่

  • ทำให้แม่ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน
  • ทำให้ตนเองมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
  • ทำให้ตนเองสามารถดูแลทรัพย์สินของแม่ได้

ข้อเสียของการรับหนี้ ธ.ก.ส. แทนแม่

  • จะต้องชำระหนี้ให้กับ ธ.ก.ส. ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทรัพย์สินของแม่อาจถูกยึด

ก่อนตัดสินใจรับหนี้ ธ.ก.ส. แทนแม่ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • รายได้และภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง
  • ความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง
  • สถานะทางการเงินของแม่

หากตัดสินใจรับหนี้ ธ.ก.ส. แทนแม่ ควรวางแผนการชำระหนี้อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ตนเองและแม่ต้องประสบปัญหาทางการเงิน

Share on: