ลงทะเบียนจากปลูกอ้อย เป็น นาข้าว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:54 pm

ขั้นตอนการลงทะเบียนเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยเป็นนาข้าว มีดังนี้

  1. ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ปลูกอ้อย
  2. นำเอกสารการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ส.ค.1) หรือหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (ส.ค.2)
  3. นำเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. แจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยเป็นนาข้าว
  5. เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแจ้งการลงทะเบียนเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยเป็นนาข้าว

หลังจากนั้น เกษตรกรจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการลงทะเบียน เช่น การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 10 ไร่ต่อปี การปลูกข้าวด้วยระบบน้ำหยดหรือระบบน้ำฝน การปลูกข้าวด้วยพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว เป็นต้น

หากเกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ครบถ้วน เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนา

Share on: