ลูกหนี้หนีไม่ใช้หนี้ มีสัญญากู้ยืมเงิน

หากเจ้าหนี้มีสัญญายืมเงินกับลูกหนี้และลูกหนี้หนีไม่ใช้หนี้ เจ้าหนี้สามารถดำเนินการดังนี้

  1. ทวงถามหนี้

เจ้าหนี้ควรทวงถามหนี้จากลูกหนี้ก่อน โดยอาจทวงถามด้วยตนเองหรือให้ทนายทวงถามก็ได้ ในการทวงถามหนี้ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยควรระบุรายละเอียดของหนี้สินให้ชัดเจน เช่น จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย วันที่ครบกำหนดชำระ เป็นต้น

  1. ฟ้องศาล

หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำทวงถาม เจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ในการฟ้องศาลเจ้าหนี้จะต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าลูกหนี้มีหนี้สินจำนวนดังกล่าวจริงและลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้

  1. บังคับคดี

หากศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีเอาทรัพย์สินของลูกหนี้มาชำระหนี้ได้ โดยอาจยึดทรัพย์ของลูกหนี้มาขายทอดตลาดหรือบังคับชำระหนี้โดยวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการฟ้องคดี

คดีแพ่งทั่วไปมีอายุความ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดชำระหนี้ แต่หากลูกหนี้ตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวด ๆ คดีจะมีอายุความ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดชำระหนี้งวดสุดท้าย

ค่าธรรมเนียมในการฟ้องศาล

ค่าธรรมเนียมในการฟ้องศาลแพ่งทั่วไปแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าฤชาธรรมเนียมอื่น ๆ อัตราค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมทนายความจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของคดี

คำแนะนำเพิ่มเติม

หากเจ้าหนี้ต้องการฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับประโยชน์สูงสุด

Share on: