ลูกเขยบังคับลูกสาวให้เอาโฉนดไปจำนอง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:07 pm

ลูกเขยบังคับลูกสาวให้เอาโฉนดไปจำนอง

ถือว่าเป็นการฉ้อฉลและบังคับขู่เข็ญ ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญา ลูกเขยอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงหรือใช้เล่ห์กลใด ๆ แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยใช้อุบายหรือด้วยวิธีการอื่นใดอันทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิด หรือทำให้เข้าใจผิดด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีสิทธิที่จะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด หรือละเว้นการใด ๆ อันมิใช่สิทธิหรืออำนาจของตน กระทำการอันอาจทำให้บุคคลนั้นเสียประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

นอกจากนี้ ลูกเขยยังอาจถูกฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกสาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น ท่านว่าผู้นั้นจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

Share on: