ลูกเอารถที่ยังผ่อนอยู่ไปจำนำ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:37 pm

การนำรถที่ยังผ่อนอยู่ไปจำนำ

ถือเป็นการผิดสัญญาเช่าซื้อ และผู้เช่าซื้ออาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาเช่าซื้อ พ.ศ. 2522
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 584
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585

พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาเช่าซื้อ พ.ศ. 2522 กำหนดให้สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันโดยฝ่ายหนึ่งคือผู้ขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงชำระราคาทรัพย์สินนั้นเป็นงวดๆ และผู้ขายตกลงให้ผู้ซื้อได้ใช้ทรัพย์สินนั้นระหว่างที่ยังไม่ชำระราคาทั้งหมด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 584 กำหนดว่า “สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันโดยฝ่ายหนึ่งคือผู้ขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงชำระราคาทรัพย์สินนั้นเป็นงวดๆ และผู้ขายตกลงให้ผู้ซื้อได้ใช้ทรัพย์สินนั้นระหว่างที่ยังไม่ชำระราคาทั้งหมด”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 กำหนดว่า “ผู้ซื้อในสัญญาเช่าซื้ออาจโอนสิทธิของตนตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่ผู้ขายย่อมมีสิทธิคัดค้านการโอนสิทธินั้น ถ้าผู้ซื้อยังมิได้ชำระราคาทรัพย์สินทั้งหมด”

หากลูกนำรถที่ยังผ่อนอยู่ไปจำนำ ผู้เช่าซื้ออาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยผู้ขายได้ ศาลอาจพิพากษาให้ยึดรถคืนและบังคับให้ชำระเงินทั้งหมดที่ค้างชำระ รวมถึงค่าเสียหายอื่นๆ อีกด้วย

Share on: