วิธีขอรับสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. แทนพี่ชายที่เสียชีวิต

วิธีการขอรับสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. แทนพี่ชายที่เสียชีวิต มีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. แทนพี่ชายที่เสียชีวิต มีดังนี้

 • สำเนาใบ ส.ป.ก.4-01 ของที่ดินที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับสิทธิ์
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบมรณะบัตรของพี่ชายที่เสียชีวิต
 • หนังสือรับรองความเป็นทายาท (ส.ป.ก.4-85)
 • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมจากบุตร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสและบุตร (ถ้ามี)
 1. ยื่นคำขอ

ผู้ขอรับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นคำขอด้วยตนเอง ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่
 • ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของ ส.ป.ก.
 1. ชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. ให้กับ ส.ป.ก. อัตรา 2.5% ของราคาประเมินที่ดิน

 1. รอการพิจารณา

เมื่อ ส.ป.ก. ได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน จะดำเนินการพิจารณาคำขอภายใน 60 วัน หากคำขอได้รับการอนุมัติ ส.ป.ก. จะออกหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบ

 1. รับสิทธิ์

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติแล้ว ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องไปรับสิทธิ์ที่สำนักงาน ส.ป.ก. จังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่

ระยะเวลาในการขอรับสิทธิ์

ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พี่ชายที่เสียชีวิตถึงแก่ความตาย หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่ดินแปลงว่าง และจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่นตามระเบียบของ ส.ป.ก.

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. อัตรา 2.5% ของราคาประเมินที่ดิน ดังนี้

 • ราคาประเมินที่ดินไม่เกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
 • ราคาประเมินที่ดินเกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท + (ราคาประเมินที่ดิน – 100,000 บาท) x 2.5%

เอกสารเพิ่มเติม

หากผู้ขอรับสิทธิ์เป็นบุตรของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • หนังสือรับรองความเป็นบุตร (ส.ป.ก.4-02)

หากผู้ขอรับสิทธิ์เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • ใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • หนังสือรับรองความยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ให้บุตรบุญธรรม

หากผู้ขอรับสิทธิ์เป็นคู่สมรสของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองความยินยอมจากคู่สมรสของผู้ขอรับสิทธิ์

หากผู้ขอรับสิทธิ์เป็นบุตรของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. และคู่สมรสของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • หนังสือรับรองความเป็นบุตร (ส.ป.ก.4-02)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองความยินยอมจากคู่สมรสของผู้ขอรับสิทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ หรือโทรสายด่วน ส.ป.ก. 1764

Share on: