วิธีทำบัตรคนพิการ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:22 pm

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พกค.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ (บัตรคนพิการ) แก่ประชาชนที่พิการตามกฎหมายว่าด้วยคนพิการ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสัญชาติ สัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ ดังนี้

 1. เอกสารที่ใช้ในการขอรับบัตรประจำตัวคนพิการ ได้แก่
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
  • หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ขั้นตอนในการขอรับบัตรประจำตัวคนพิการ
  1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่กล่าวข้างต้นที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
  2. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารหลักฐาน และนัดหมายวันเพื่อมาถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือ
  3. เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ภายใน 7 วันทำการ
 3. ประโยชน์ของบัตรประจำตัวคนพิการ
  • สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันความพิการ
  • สามารถใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากรัฐ เช่น เบี้ยความพิการ สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
  • สามารถใช้ขอลดหย่อนภาษี
 4. สถานที่ขอรับบัตรประจำตัวคนพิการ
  • ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด
  • ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด
  • ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
  • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พกค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • โทรศัพท์ 0-2578-6800-9
Share on: