วิธีโอนทะเบียนปืน

ในการโอนทะเบียนปืนมรดกจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปนั้น ทายาทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แจ้งการตายของเจ้าของปืนต่อนายทะเบียนอาวุธปืนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าของปืนเสียชีวิต
 2. รวบรวมเอกสารประกอบการโอนทะเบียนปืนดังนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกหรือทายาท (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดกหรือทายาท (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก (กรณีที่ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)
 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตาย)
 • สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
 • ใบอนุญาตเดิมที่ลบเลือน หรืออ่านไม่ออก หรือชิ้นส่วนของใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงภูมิลำเนาของเจ้ามรดกขณะซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน หรือสำเนาแบบ ป.๔ ของอาวุธปืนกระบอกอื่น ๆ ที่ซื้อหรือรับโอนมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นต้น
 • นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันยื่นคำร้อง
 1. ยื่นเอกสารประกอบการโอนทะเบียนปืนต่อนายทะเบียนอาวุธปืน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือศูนย์บริการประชาชนวังไชยา กรุงเทพมหานคร
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนปืน 100 บาท
 3. รอรับใบอนุญาตให้ใช้อาวุธปืนใหม่ภายใน 22 วัน

หากทายาทไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมพยานรับรอง 2 คน

หมายเหตุ: กรณีทายาทเป็นผู้เยาว์ ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

Share on: