สอบถามการเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ยื่นคำขอด้วยตนเอง

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน
  • สำเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่า
  • ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
 2. ยื่นคำขอที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่กำหนด

ช่องทางที่ 2 ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 2. เลือกบริการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า
 3. กรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐาน
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่กำหนด

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ

 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน
 • สำเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่า
 • ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียมการโอน

 • การไฟฟ้านครหลวง 100 บาท
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 120 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 7 วันทำการ

ข้อควรระวัง

 • กรณีเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากผู้รับโอนเป็นผู้เช่าอาคาร จะต้องแนบสัญญาเช่าอาคารฉบับจริง
 • กรณีเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากผู้รับโอนเป็นผู้รับมรดก จะต้องแนบหลักฐานการได้รับมรดก

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาเช่า
 • ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
 • หลักฐานการได้รับมรดก

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
 2. เลือกช่องทางการยื่นคำขอ
 3. ยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียม
 4. รับหนังสือแจ้งการโอน
 5. ชำระเงินค่าไฟฟ้าตามปกติ

คำถามที่พบบ่อย

 • เปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าได้กี่ครั้ง?

สามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าได้หลายครั้ง โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นทุกครั้ง

 • เปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า มีผลเมื่อใด?

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้รับโอนชำระค่าธรรมเนียมการโอนเรียบร้อยแล้ว

 • เปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า ต้องแจ้งหน่วยงานอื่นหรือไม่?

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานอื่นใด นอกจากสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Share on: