สอบถามประกันสังคม มาตรา.39 และ มาตรา.33

แก้ไขล่าสุด วันที่ 14th October, 2023 at 12:14 pm

ประกันสังคม มาตรา 33

ประกันสังคม มาตรา 33 เป็นประกันสังคมภาคบังคับสำหรับลูกจ้างทั่วไป โดยนายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างเป็นประจำทุกเดือน โดยอัตราเงินสมทบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • นายจ้าง 5% ของค่าจ้าง
 • ลูกจ้าง 5% ของค่าจ้าง

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 • การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม
 • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
 • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเสียชีวิต
 • เงินสงเคราะห์กรณีว่างงาน
 • เงินสงเคราะห์บุตร
 • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกันสังคม มาตรา 39

ประกันสังคม มาตรา 39 เป็นประกันสังคมภาคสมัครใจสำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และออกจากงานมาแล้ว แต่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อ โดยผู้ประกันตนสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

อัตราเงินสมทบสำหรับประกันสังคมมาตรา 39 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • ผู้ประกันตน 9% ของเงินสมทบ
 • กองทุนประกันสังคม 9% ของเงินสมทบ

ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ยกเว้นสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

ความแตกต่างระหว่างประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39

ความแตกต่างระหว่างประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 มีดังนี้

ลักษณะประกันสังคม มาตรา 33ประกันสังคม มาตรา 39
ลักษณะประกันสังคมภาคบังคับประกันสังคมภาคสมัครใจ
ผู้ประกันตนลูกจ้างทั่วไปผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และออกจากงานมาแล้ว
อัตราเงินสมทบนายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5%ผู้ประกันตน 9% กองทุนประกันสังคม 9%
สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์กรณีว่างงาน เงินสงเคราะห์บุตร เงินฌาปนกิจสงเคราะห์การรักษาพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์บุตร เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ระยะเวลาคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ทำงานตลอดระยะเวลาที่สมัครใจ
Share on: