สัญชาติแคนาดาจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้หรือไม่

สัญชาติแคนนาดาสามารถจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้ โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2534 ดังนี้

  • มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  • ไม่เป็นคนหูหนวก ใบ้ ตาบอด หรือพิการจนไม่สามารถประกอบพิธีสมรสได้
  • ไม่เป็นคนสมรสอยู่

นอกจากนี้ คู่สมรสสัญชาติแคนนาดายังต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการจดทะเบียนสมรสที่ไทย

  • หนังสือเดินทางสัญชาติแคนนาดาที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
  • ใบรับรองความเป็นโสดจากสถานทูตหรือสถานกงสุลแคนาดาประจำประเทศไทย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสชาวไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวไทย

คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถไปจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลที่มีเขตอำนาจในพื้นที่ที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายประสงค์จะจดทะเบียนสมรส โดยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้

ระยะเวลาในการจดทะเบียนสมรสที่ไทยจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน โดยคู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรสเป็นหลักฐาน

Share on: