สัญญาขายฝาก ผู้ขายฝากเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:04 pm

สัญญาขายฝาก

คือ สัญญาที่บุคคลคนหนึ่งตกลงขายทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่น แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในกำหนดเวลา ในกรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนที่สัญญาขายฝากจะครบกำหนด ทายาทของผู้ขายฝากจะมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้แทนผู้ขายฝาก

ข้อกฎหมายที่อ้างอิงคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง ระบุว่า “ถ้าผู้ขายฝากตายก่อนที่สัญญาขายฝากจะครบกำหนด ทายาทของผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้แทนผู้ขายฝาก”

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนที่สัญญาขายฝากจะครบกำหนด ทายาทของผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้แทนผู้ขายฝาก โดยการบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อฝากภายในกำหนดเวลาไถ่คืนทรัพย์สินตามสัญญาขายฝาก

Share on: