สัญญาค้ำประกันเช่าซื้อ เกิน10 ปี

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:03 pm

สัญญาค้ำประกันเช่าซื้อเกิน 10 ปี ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

เนื่องจากอายุความในการฟ้องคดีเรียกร้องหนี้สินจากการค้ำประกันเช่าซื้อคือ 10 ปี เกินจากอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 ซึ่งกำหนดว่าสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญาจะพ้นอายุความ เว้นแต่อายุความจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยกฎหมายอื่น

ดังนั้น หากผู้ค้ำประกันเช่าซื้อถูกฟ้องเรียกหนี้เกิน 10 ปี ผู้ค้ำประกันเช่าซื้อสามารถต่อสู้คดีโดยอ้างอายุความได้

Share on: