สามีติดคุกอยู่ ภรรยาผ่อนรถไม่ไหว โดนยึดรถ เรียกค่าส่วนต่าง

สามีจดทะเบียนที่ติดคุกอยู่แล้ว ไม่ต้อง ร่วมรับผิดชอบค่าส่วนต่างในการยึดรถของภรรยา เนื่องจากการผ่อนรถนั้นถือเป็น หนี้ส่วนตัว ของภรรยา สามีจดทะเบียนไม่ได้ร่วมก่อหนี้ดังกล่าว และไม่ได้ร่วมรับผิดในหนี้ด้วย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 กำหนดว่า สามีภริยาต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ร่วม แต่หนี้ส่วนตัวนั้นสามีภริยาแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเอง หนี้ร่วมนั้นหมายถึงหนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นในระหว่างสมรส เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคในครอบครัว ส่วนหนี้ส่วนตัวนั้นหมายถึงหนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นก่อนหรือหลังสมรส โดยมิใช่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคในครอบครัว

ในกรณีนี้ ภรรยาไปมีสามีใหม่ และผ่อนรถด้วยชื่อของภรรยาเอง จึงเป็นหนี้ส่วนตัวของภรรยา สามีจดทะเบียนไม่ได้ร่วมก่อหนี้ดังกล่าว จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้

อย่างไรก็ตาม หากภรรยาสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามีจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการผ่อนรถด้วย เช่น สามีจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำประกันหนี้หรือเป็นผู้ร่วมใช้รถ ในกรณีนี้ สามีจดทะเบียนอาจต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ด้วย

นอกจากนี้ หากภรรยาจดทะเบียนหย่ากับสามีจดทะเบียนแล้ว สามีจดทะเบียนอาจไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ด้วย เว้นแต่มีข้อตกลงในใบหย่าให้สามีจดทะเบียนร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว

Share on: