สามีนอกใจ ฟ้องศาลเรียกค่าเลี้ยงดู และแบ่งสินสมรส

สามีนอกใจ ภรรยาสามารถฟ้องศาลเรียกค่าเลี้ยงดู และแบ่งสินสมรสได้ โดยสามารถดำเนินการดังนี้

  1. รวบรวมหลักฐานต่างๆ ประกอบการฟ้อง เช่น หลักฐานการนอกใจ เช่น ข้อความแชท ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ เป็นต้น หลักฐานการจดทะเบียนสมรส หลักฐานทรัพย์สินที่ถือครองร่วมกัน เป็นต้น
  2. ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการฟ้องร้องคดี โดยทนายความจะประเมินว่าคดีมีมูลหรือไม่ และช่วยร่างฟ้องและดำเนินคดีให้
  3. ยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี โดยฟ้องสามีเป็นจำเลย

ค่าเลี้ยงดู

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/39 บัญญัติว่า ศาลมีอำนาจสั่งให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาสมรสจ่ายค่าเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยคำนึงถึงฐานะ รายได้ ความจำเป็น และความสามารถของฝ่ายที่ผิดสัญญาสมรสและอีกฝ่ายหนึ่งประกอบกัน

ในกรณีสามีนอกใจ ศาลอาจพิจารณาให้ภรรยาได้รับค่าเลี้ยงดูจากสามี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ของภรรยา ความสามารถในการเลี้ยงดูตัวเอง ความจำเป็นในการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

แบ่งสินสมรส

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 บัญญัติว่า สินสมรส หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส เว้นแต่ทรัพย์สินที่ได้มาด้วยสิทธิส่วนตัวหรือได้มาโดยพินัยกรรมหรือมรดก

เมื่อสามีภรรยาหย่ากัน ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสจะต้องแบ่งกันระหว่างสามีและภรรยา โดยแบ่งเท่าๆ กัน หรือแบ่งตามส่วนแห่งการสมรส หรือแบ่งตามส่วนแห่งพฤติการณ์แห่งกรณี

ในกรณีสามีนอกใจ ศาลอาจพิจารณาให้ภรรยาได้รับส่วนแบ่งสินสมรสมากกว่าสามี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สาเหตุการหย่าร้าง ความประพฤติของสามี เป็นต้น

ขั้นตอนการฟ้องศาล

  1. ยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี
  2. ศาลพิจารณาคำฟ้องและออกหมายเรียกสามีมาพิจารณาคดี
  3. ศาลนัดคู่ความมาไต่สวนมูลฟ้อง
  4. หากศาลเห็นว่าคดีมีมูล ศาลจะประทับรับฟ้องและกำหนดวันสืบพยาน
  5. ศาลสืบพยานทั้งสองฝ่ายและพิพากษาคดี
Share on: