สามีเสมือนไร้ความสามารถ ต้องการขายที่ดิน

เนื่องจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ ไม่อาจแสดงเจตนาเพื่อทำนิติกรรมโดยลำพังได้ มิฉะนั้น นิติกรรมย่อมเป็นโมฆียะหรือโมฆะ ตามกฎหมาย

ดังนั้น หากสามีเสมือนไร้ความสามารถต้องการขายที่ดิน จะต้องได้รับการอนุมัติจากศาลเสียก่อน โดยผู้อนุบาลจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตขายที่ดิน โดยยื่นเอกสารประกอบคำร้องดังนี้

  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • คำสั่งศาลเป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
  • โฉนดที่ดิน พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมิน ไม่เกิน 3 เดือน
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน (ถ้ามี)
  • หนังสือให้ความยินยอมจากทายาทผู้ไร้ความสามารถ (ถ้ามี)

เมื่อศาลพิจารณาคำร้องแล้ว หากเห็นว่าการอนุมัติขายที่ดินนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิพากษาก็จะมีคำสั่งอนุญาตขายที่ดิน จากนั้นผู้อนุบาลจึงสามารถนำคำสั่งศาลดังกล่าวไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินได้

หากสามีเสมือนไร้ความสามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไว้ก่อนศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ผู้อนุบาลต้องปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย โดยนำสัญญาจะซื้อจะขายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่สามีเสมือนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล คู่สมรสหรือบุตรของผู้ไร้ความสามารถ ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้อนุบาลได้

Share on: