สามี ภรรยานอกใจ ฟ้องร้องค่าทดแทน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:53 pm

คู่สมรสสามารถฟ้องร้องค่าทดแทนจากอีกฝ่ายได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจ

ในกรณีนี้ คู่สมรสที่นอกใจจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับคู่สมรสที่ไม่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินที่ศาลกำหนด

ค่าทดแทนที่คู่สมรสได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ซึ่งระบุว่า “เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีหรือภริยา หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสฝ่ายนั้น”

ค่าทดแทนที่คู่สมรสได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องได้ในกรณีต่อไปนี้:

  • คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนอกใจ
  • คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลอื่น
  • คู่สมรสฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะแห่งการสมรส เช่น ไม่ได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู่สมรส ไม่ได้ร่วมประเวณีกับคู่สมรส ไม่ได้อยู่กินกับคู่สมรส

ค่าทดแทนที่คู่สมรสได้รับความเสียหายจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่คู่สมรสอยู่กินด้วยกัน รายได้ของคู่สมรส ทรัพย์สินของคู่สมรส ผลกระทบต่อจิตใจของคู่สมรสที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น

คู่สมรสที่ประสงค์จะเรียกร้องค่าทดแทนจากคู่สมรสที่นอกใจจะต้องยื่นฟ้องต่อศาล โดยฟ้องต้องระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำที่นอกใจ เช่น ระยะเวลาที่นอกใจ บุคคลที่นอกใจด้วย ผลกระทบที่คู่สมรสได้รับความเสียหาย เป็นต้น

ศาลจะพิจารณาคำฟ้องและพยานหลักฐานต่างๆ แล้วตัดสินว่าจะให้คู่สมรสที่ไม่ได้รับความเสียหายได้รับค่าทดแทนหรือไม่ ในกรณีที่ศาลให้คู่สมรสที่ไม่ได้รับความเสียหายได้รับค่าทดแทน ศาลจะกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนให้

Share on: