สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาหลังหย่าร้าง มารดาเสียชีวิต


สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาหลังหย่าร้าง มารดาเสียชีวิต แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี 1 มารดาเสียชีวิตก่อนหย่าร้าง

เมื่อมารดาเสียชีวิตก่อนหย่าร้าง สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมรดก โดยผู้เยาว์จะมีสิทธิได้รับมรดกจากมารดาตามส่วนของตน เว้นแต่มารดาได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่บิดาหรือบุคคลอื่น

กรณี 2 มารดาเสียชีวิตหลังหย่าร้าง

เมื่อมารดาเสียชีวิตหลังหย่าร้าง สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาจะเป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเกี่ยวกับการดูแลผู้เยาว์ โดยศาลจะกำหนดให้บิดาเป็นผู้ดูแลผู้เยาว์และจัดสรรทรัพย์สินให้ลูกทั้งสองฝ่ายตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีอื่น ๆ ดังนี้

  • ในกรณีที่บิดาได้รับมรดกจากมารดาหรือบุคคลอื่น บิดาจะต้องนำทรัพย์สินที่ตนได้รับมาแบ่งให้ลูกทั้งสองฝ่ายตามความเหมาะสม
  • ในกรณีที่บิดาได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจากมารดาหรือบุคคลอื่น บิดาจะต้องนำเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อเลี้ยงดูผู้เยาว์

โดยสรุปแล้ว สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมรดกและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเกี่ยวกับการดูแลผู้เยาว์ โดยศาลจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เยาว์เป็นหลัก

Share on: