สิทธิบัตรทอง ทำไมต้องจ่ายค่ายา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:31 pm

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง

เป็นสวัสดิการของรัฐที่มอบให้กับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สิทธิบัตรทองครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย รวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรทองไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยบัตรทองต้องจ่ายค่ายาบางชนิดด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่ายาจะขึ้นอยู่กับประเภทของยาและปริมาณที่ผู้ป่วยต้องใช้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยบัตรทองต้องจ่ายค่ายาในอัตรา 30 บาทต่อครั้ง

ยกเว้นยาบางชนิดที่ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายค่ายาเลย เช่น ยาสำหรับโรคเรื้อรังบางชนิด ยาสำหรับเด็กเล็ก ยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ยาสำหรับผู้ป่วยยากไร้ และยาสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

สาเหตุที่ผู้ป่วยบัตรทองต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเองส่วนหนึ่งเป็นเพราะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีงบประมาณจำกัด สปสช. ได้รับเงินจากภาษีของประชาชนและจากเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง เงินเหล่านี้ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดได้ ดังนั้น สปสช. จึงต้องเลือกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีความสำคัญที่สุดเท่านั้น ยาบางชนิดอาจไม่มีความสำคัญมากนัก ดังนั้น ผู้ป่วยบัตรทองจึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเอง

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยบัตรทองต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเองคือเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยที่จ่ายค่ายาด้วยตัวเองจะมีความระมัดระวังในการเลือกใช้ยามากขึ้น ผู้ป่วยจะเลือกยาที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share on: