สิทธิบัตรทอง ฟอกไต

สิทธิบัตรทอง ฟอกไต ครอบคลุมการรักษาฟอกไตทั้งแบบล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) และแบบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือหน่วยฟอกไตที่เข้าร่วมโครงการ สิทธิบัตรทองจะครอบคลุมค่าบริการฟอกไตทั้งหมด ยกเว้นค่ายาฟอกไตบางชนิดที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง

สิทธิบัตรทอง ฟอกไต มีหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายดังนี้

  1. ผู้ป่วยต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกสิทธิบัตรทอง
  2. ผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจากแพทย์
  3. ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาฟอกไตที่โรงพยาบาลหรือหน่วยฟอกไตที่เข้าร่วมโครงการ
  4. ผู้ป่วยต้องแสดงบัตรประชาชนและใบนัดหมายแพทย์ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา

สิทธิบัตรทอง ฟอกไต เป็นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Share on: