สิทธิประโยชน์จากการประกันตน มาตรา33 และ มาตรา40

สิทธิประโยชน์จากการประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 40 แบ่งออกเป็น 7 กรณี ดังนี้

กรณีเจ็บป่วย

 • กรณีเจ็บป่วย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด
 • กรณีพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จ่ายค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
 • กรณีทุพพลภาพ จ่ายค่าทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต จ่ายค่าสงเคราะห์การตาย

กรณีคลอดบุตร

 • กรณีคลอดบุตร จ่ายค่าคลอดบุตร
 • กรณีกรณีคลอดบุตรบุตร จ่ายค่าสงเคราะห์บุตร

กรณีทุพพลภาพ

 • กรณีทุพพลภาพ จ่ายค่าทุพพลภาพ

กรณีเสียชีวิต

 • กรณีเสียชีวิต จ่ายค่าสงเคราะห์การตาย

กรณีชราภาพ

 • กรณีชราภาพ จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ
 • กรณีทุพพลภาพก่อนถึงอายุครบ 60 ปี จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ

กรณีว่างงาน

 • กรณีว่างงาน จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีสงเคราะห์บุตร

 • กรณีสงเคราะห์บุตร จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

ความแตกต่างระหว่างประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 40

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นแรงงานที่ทำงานให้กับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม โดยนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนลูกจ้างจ่ายเงินสมทบอีกครึ่งหนึ่ง
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นแรงงานนอกระบบหรืออาชีพอิสระ สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก คือ 70 บาท 100 บาท หรือ 300 บาท ตามความเหมาะสม โดยผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบเองทั้งหมด

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 40 มีดังนี้

กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33ผู้ประกันตนมาตรา 40
เจ็บป่วยกรณีเจ็บป่วย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดกรณีเจ็บป่วย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด
คลอดบุตรกรณีคลอดบุตร จ่ายค่าคลอดบุตรกรณีคลอดบุตร จ่ายค่าคลอดบุตร
ทุพพลภาพกรณีทุพพลภาพ จ่ายค่าทุพพลภาพกรณีทุพพลภาพ จ่ายค่าทุพพลภาพ
เสียชีวิตกรณีเสียชีวิต จ่ายค่าสงเคราะห์การตายกรณีเสียชีวิต จ่ายค่าสงเคราะห์การตาย
ชราภาพกรณีชราภาพ จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพกรณีชราภาพ จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ
ว่างงานกรณีว่างงาน จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน ไม่มีสิทธิประโยชน์
สงเคราะห์บุตรกรณีสงเคราะห์บุตร จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรกรณีสงเคราะห์บุตร จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

ข้อดีของการประกันตน

การประกันตนเป็นการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับตนเองและครอบครัว ช่วยให้ได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการต่างๆ ในกรณีที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ว่างงาน หรือคลอดบุตร นอกจากนี้ การประกันตนยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

Share on: