สิทธิมรดกของพ่อ และแม่เลี้ยงที่จดทะเบียนสมรสซ้อน

ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1497 ระบุว่า การสมรสซ้อนตกเป็นโมฆะ ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้น หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้

ดังนั้น การที่พ่อหรือแม่เลี้ยงจดทะเบียนสมรสซ้อนกับคู่สมรสเดิม ย่อมถือว่าการสมรสซ้อนดังกล่าวเป็นโมฆะ ส่งผลให้พ่อหรือแม่เลี้ยงนั้นไม่มีสิทธิรับมรดกจากคู่สมรสเดิมของตน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พ่อหรือแม่เลี้ยงนั้นทำการสมรสซ้อนโดยสุจริต โดยไม่ทราบว่าคู่สมรสเดิมของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ พ่อหรือแม่เลี้ยงนั้นอาจมีสิทธิรับมรดกจากคู่สมรสเดิมของผู้ตายได้ โดยต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าตนได้ทำการสมรสซ้อนโดยสุจริต

ในคดีที่พ่อหรือแม่เลี้ยงทำการสมรสซ้อนกับคู่สมรสเดิมของผู้ตาย ทายาทโดยธรรมของคู่สมรสเดิมของผู้ตายอาจขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการสมรสซ้อนดังกล่าวได้ โดยศาลจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เจตนาของผู้สมรสทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายได้รับจากการสมรสซ้อน เป็นต้น

หากศาลสั่งเพิกถอนการสมรสซ้อน ย่อมมีผลให้ผู้สมรสทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่สถานะโสด ส่งผลให้พ่อหรือแม่เลี้ยงนั้นมีสิทธิรับมรดกจากคู่สมรสเดิมของผู้ตายได้ตามกฎหมาย

ดังนั้น หากพ่อหรือแม่เลี้ยงทราบว่าคู่สมรสของตนยังมีชีวิตอยู่ แต่ยังคงจดทะเบียนสมรสซ้อนกับบุคคลอื่นอยู่ พ่อหรือแม่เลี้ยงนั้นย่อมไม่มีสิทธิรับมรดกจากคู่สมรสเดิมของตน เนื่องจากถือว่าเป็นการสมรสซ้อนที่กระทำโดยเจตนา

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พ่อหรือแม่เลี้ยงทำการสมรสซ้อนโดยสุจริต พ่อหรือแม่เลี้ยงนั้นอาจขอให้ศาลพิจารณาให้ตนมีสิทธิรับมรดกจากคู่สมรสเดิมของผู้ตายได้ โดยต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าตนได้ทำการสมรสซ้อนโดยสุจริต

Share on: