สินสมรสกรณีเคยมีบุตรก่อนจดทะเบียน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:05 pm

สินสมรสกรณีเคยมีบุตรก่อนจดทะเบียน เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471 วรรค 2 ซึ่งระบุว่า “ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสหรือได้มาระหว่างสมรสโดยสิทธิของเจ้าของเดิม การจัดการทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปโดยลำพังของผู้นั้น”

ดังนั้น ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรส หรือได้มาระหว่างสมรสโดยสิทธิของเจ้าของเดิม เช่น ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการรับมรดก ทรัพย์สินที่ได้มาจากการยกให้โดยเสน่หา ทรัพย์สินที่ได้มาจากการหย่าร้างครั้งก่อน ทรัพย์สินที่ได้มาจากการซื้อขายทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส เป็นต้น จะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการทำงานร่วมกัน เช่น เงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินปันผล เงินโบนัส เป็นต้น จะเป็นสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวเท่าๆ กัน

ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยมีบุตรก่อนจดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินที่ฝ่ายนั้นมีอยู่ก่อนสมรส หรือได้มาระหว่างสมรสโดยสิทธิของเจ้าของเดิม จะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าว เว้นแต่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาก่อนสมรสกำหนดให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสShare on: