สินสมรสของพ่อแม่หลังการหย่า

สินสมรสของพ่อแม่หลังการหย่านั้น เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 ระบุว่า “เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน”

สินสมรส หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน ยกเว้นทรัพย์สินดังต่อไปนี้

  • ทรัพย์สินที่ได้มาโดยทางมรดก หรือพินัยกรรม
  • ทรัพย์สินที่ได้มาโดยทางพินัยกรรมหรือโดยการให้โดยเสน่หา
  • ทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น ของขวัญวันแต่งงาน
  • ทรัพย์สินที่ได้มาโดยพลการ เช่น รางวัลจากการเสี่ยงโชค

ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ออกเงินซื้อหรือทำมาหามาได้ก็ตาม จะต้องแบ่งกันโดยเท่าเทียมกัน ยกเว้นทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นำมาซึ่งสินสมรส โดยเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสหรือได้มาระหว่างสมรสโดยทางมรดกหรือพินัยกรรมหรือโดยการให้โดยเสน่หา ทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายนั้น

ในการแบ่งสินสมรสนั้น คู่สมรสสามารถตกลงกันเองได้ หากตกลงกันไม่ได้ ศาลจะเป็นผู้แบ่งให้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและของบุตรด้วย

หากคู่สมรสหย่าโดยความยินยอม ศาลจะแบ่งสินสมรสตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนการหย่า หากคู่สมรสหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ศาลจะแบ่งสินสมรสย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่า

ตัวอย่างการแบ่งสินสมรส เช่น

  • บ้านหลังหนึ่ง ซื้อมาด้วยเงินของฝ่ายหญิงทั้งหมด บ้านหลังนี้จึงเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายหญิง
  • รถคันหนึ่ง ซื้อด้วยเงินของฝ่ายชายทั้งหมด รถคันนี้จึงเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายชาย
  • ที่ดินแปลงหนึ่ง ซื้อมาด้วยเงินของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคนละครึ่ง ที่ดินแปลงนี้จึงเป็นสินสมรส จะต้องแบ่งกันโดยเท่าเทียมกัน
  • หนี้สินที่คู่สมรสร่วมกันก่อขึ้น จะต้องแบ่งกันโดยเท่าเทียมกัน
Share on: