สินเชื่อ ช.พ.ค. ของ ธนาคารออมสิน


สินเชื่อ ช.พ.ค. หรือ สินเชื่อสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกครู เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ เงินกู้เพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น

สินเชื่อ ช.พ.ค. ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 ปัจจุบัน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู (ช.พ.ค.) เป็นผู้ให้สินเชื่อ ช.พ.ค.

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ ช.พ.ค.

 • เป็นสมาชิกกองทุน ช.พ.ค. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้

วงเงินสินเชื่อ ช.พ.ค.

วงเงินสินเชื่อ ช.พ.ค. สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ช.พ.ค.

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ช.พ.ค. อยู่ที่ 1.5% ต่อปี

ระยะเวลาการกู้สินเชื่อ ช.พ.ค.

ระยะเวลาการกู้สินเชื่อ ช.พ.ค. สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ ช.พ.ค.

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ช.พ.ค. จากเว็บไซต์กองทุน ช.พ.ค.
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ช.พ.ค. ให้ครบถ้วน
 3. แนบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ช.พ.ค. ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการบรรจุและแต่งตั้ง
  • สำเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่น ๆ ที่กองทุน ช.พ.ค. ร้องขอ
 4. ยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ช.พ.ค. ไปที่สำนักงานกองทุน ช.พ.ค. ในพื้นที่ที่ตนสังกัดอยู่
 5. กองทุน ช.พ.ค. จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ช.พ.ค. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ประโยชน์ของสินเชื่อ ช.พ.ค.

 • วงเงินกู้สูง
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนชำระนาน
 • อนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว
 • เอกสารไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ตนเองและครอบครัว สินเชื่อ ช.พ.ค. อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ

Share on: