สิ่งปลูกสร้างร้างในทางสาธารณะ

สิ่งปลูกสร้างร้างในทางสาธารณะเป็นสิ่งกีดขวางทางสัญจรและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนได้ หากพบสิ่งปลูกสร้างร้างในทางสาธารณะ คุณสามารถแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

  • เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
  • ตำรวจท้องที่
  • ฝ่ายปกครองอำเภอ
  • กรมที่ดิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ คุณสามารถแจ้งปัญหาสิ่งปลูกสร้างร้างผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เว็บไซต์ของตำรวจท้องที่ เว็บไซต์ของฝ่ายปกครองอำเภอ และเว็บไซต์ของกรมที่ดิน

การแจ้งปัญหาสิ่งปลูกสร้างร้างมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชน โปรดช่วยกันแจ้งปัญหาสิ่งปลูกสร้างร้างเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

Share on: