ส่งพัสดุไปรษณีย์แล้วสินค้าสูญหาย

หากพัสดุไปรษณีย์สูญหาย ผู้ฝากส่งสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบสถานะพัสดุผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ไทย 1545
  2. หากพบว่าพัสดุสูญหาย ผู้ฝากส่งสามารถยื่นคำร้องขอสอบสวนได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่ฝากส่งพัสดุ โดยต้องแนบหลักฐานต่างๆ เช่น ใบฝากส่งไปรษณีย์ สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น
  3. ไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการสอบสวนภายใน 30 วันทำการ หากพบว่าพัสดุสูญหายจริง ไปรษณีย์ไทยจะชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบของไปรษณีย์ไทย

ค่าเสียหายที่ไปรษณีย์ไทยจะชดใช้

  • กรณีพัสดุสูญหาย ไปรษณีย์ไทยจะชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่ระบุในใบฝากส่ง
  • กรณีพัสดุเสียหาย ไปรษณีย์ไทยจะชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่ระบุในใบฝากส่ง หรือตามราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าเสียหาย

ไปรษณีย์ไทยจะชดใช้ค่าเสียหายภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอสอบสวน

ข้อควรระวัง

  • ผู้ฝากส่งควรตรวจสอบสภาพพัสดุและใบฝากส่งให้เรียบร้อยก่อนส่งพัสดุไปรษณีย์
  • ผู้ฝากส่งควรระบุรายละเอียดของสินค้าในใบฝากส่งให้ชัดเจน
  • ผู้ฝากส่งควรเก็บใบฝากส่งไว้เป็นหลักฐาน

คำแนะนำ

หากพัสดุไปรษณีย์สูญหาย ผู้ฝากส่งควรดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ไปรษณีย์ไทยสามารถดำเนินการสอบสวนและชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

Share on: