หนีทหาร อายุ40 ปีแล้ว ต้องการทำบัตรประชาชน

กรณีลูกชายหนีทหาร ตอนนี้อายุ 40 ปี แล้ว ต้องการทำบัตรประชาชน สามารถทำได้ดังนี้

 1. ยื่นคำร้องขอมีบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งที่เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา
  • ทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย)
  • หลักฐานแสดงการเคยเกณฑ์ทหาร เช่น ใบเกณฑ์ทหาร ใบปลดประจำการ ใบรับรองการพ้นผิดจากความผิดฐานหนีราชการทหาร เป็นต้น
 2. ชำระค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อยู่ที่ 100 บาท
 3. ถ่ายภาพ
 4. ตรวจสอบข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้ยื่นคำร้อง หากข้อมูลถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้

ทั้งนี้ กรณีลูกชายเคยหนีทหารมาก่อน จะต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยทหารต้นสังกัดเพื่อขอปลดประจำการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้

หากลูกชายยังไม่พร้อมที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยทหารต้นสังกัดเพื่อขอปลดประจำการ ยังสามารถดำเนินการทำบัตรประชาชนได้ โดยระบุข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนว่า “เคยถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร แต่หนีราชการทหาร”

อย่างไรก็ตาม การระบุข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนว่า “เคยถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร แต่หนีราชการทหาร” อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสมัครงานหรือทำธุรกิจบางประเภทได้

ดังนั้น แนะนำให้ลูกชายดำเนินการปลดประจำการก่อน เพื่อจะได้มีสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ในฐานะพลเมืองดีของไทยอย่างเต็มรูปแบบ

Share on: