หนี้ค้ำประกันจากการกู้ร่วม


หนี้ค้ำประกันจากการกู้ร่วม คือ หนี้ที่ลูกหนี้ร่วมทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อเจ้าหนี้ หากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ร่วมคนอื่น ๆ ชำระหนี้แทนได้

ลูกหนี้ร่วม คือ ผู้กู้ที่ลงนามในสัญญากู้ร่วมกันกับผู้กู้หลัก กฎหมายถือว่าลูกหนี้ร่วมทุกคนมีภาระหนี้ร่วมกันเท่ากัน ยกเว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญากู้

การกู้ร่วมมีข้อดีคือ ทำให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากธนาคารมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันของผู้กู้ร่วม แต่ก็มีความเสี่ยงที่ลูกหนี้ร่วมจะต้องรับภาระหนี้แทนลูกหนี้หลักหากลูกหนี้หลักผิดนัดชำระหนี้

หากลูกหนี้ร่วมไม่ชำระหนี้แทนลูกหนี้หลัก เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องลูกหนี้ร่วมเพื่อเรียกชำระหนี้ได้ ซึ่งลูกหนี้ร่วมสามารถต่อสู้คดีได้ โดยอ้างว่าตนเองได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้หลักแล้ว หรือลูกหนี้หลักได้กระทำการผิดสัญญากู้

Share on: