หนี้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคล มีอายุความกี่ปี

หนี้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลมีอายุความ 5 ปี นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้งวดสุดท้าย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 กำหนดให้หนี้เงินกู้มีอายุความ 10 ปี เว้นแต่หนี้เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน มีอายุความ 5 ปี

ดังนั้น หนี้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลจึงมีอายุความ 5 ปี นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้งวดสุดท้าย

ตัวอย่างการคำนวณอายุความหนี้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคล

  • ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้งวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  • อายุความหนี้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลจึงสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2571

หากเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ในคดีหนี้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลหลังจากอายุความสิ้นสุดลงแล้ว ศาลจะพิพากษายกฟ้องลูกหนี้

อย่างไรก็ตาม การที่หนี้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลมีอายุความ 5 ปี ไม่ได้หมายความว่าลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้ หากลูกหนี้ยังประสงค์จะชำระหนี้ ก็สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยเจ้าหนี้ก็ยังคงมีสิทธิได้รับเงินคืนตามหนี้ที่ค้างชำระอยู่

Share on: