หนี้บัตรเครดิต บ้านถูกยึดขายทอดตลาด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 06:07 pm

การที่เจ้าหนี้ยึดบ้านของคุณไปขายทอดตลาดเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เรียกกันว่า “การบังคับคดี” กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตของคุณได้เป็นเวลานานและเจ้าหนี้ของคุณได้ฟ้องร้องคุณต่อศาลแล้ว

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี เจ้าหนี้ของคุณจะส่งหมายบังคับคดีให้คุณ หมายบังคับคดีนี้จะระบุว่าคุณมีเวลา 30 วันในการชำระหนี้ทั้งหมดหรือชำระหนี้อย่างน้อย 25% ของจำนวนหนี้ทั้งหมด หากคุณไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้อย่างน้อย 25% ของจำนวนหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้ของคุณจะดำเนินการบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของคุณเพื่อชำระหนี้

ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดไปขายทอดตลาดได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ เจ้าหนี้จะขายทรัพย์สินของคุณเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ของคุณ หากเงินจากการขายทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้ของคุณอาจฟ้องร้องคุณต่อศาลเพื่อขอเงินส่วนที่เหลือ

หากคุณกำลังประสบปัญหากับหนี้บัตรเครดิต คุณสามารถติดต่อเจ้าหนี้ของคุณเพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้ของคุณอาจยอมให้ผ่อนชำระหนี้ได้หากคุณมีประวัติการชำระเงินที่ดีและคุณแสดงเจตนาที่จะชำระหนี้

หากคุณไม่สามารถเจรจาขอผ่อนชำระหนี้กับเจ้าหนี้ของคุณได้ คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ได้ ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้คุณผ่อนชำระหนี้ได้หากคุณมีเหตุสมควร เช่น รายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดในครั้งเดียว

Share on: