หนี้บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:02 pm

หนี้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรที่เสียชีวิตไม่สามารถโอนไปยังทายาทได้ ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้บัตรเครดิตของผู้ตาย เว้นแต่ผู้ตายได้ลงนามในสัญญารับรองหนี้ (co-signer) ในกรณีนี้ ทายาทจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้บัตรเครดิตของผู้ตายร่วมกับผู้ตาย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 ผู้รับมรดกจะรับมรดกเฉพาะทรัพย์สินเท่านั้น หนี้บัตรเครดิตไม่ใช่ทรัพย์สิน ดังนั้น ทายาทจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้บัตรเครดิตของผู้ตาย

อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินอาจฟ้องทายาทเพื่อขอชำระหนี้บัตรเครดิตของผู้ตายได้ แต่ทายาทสามารถยกข้อต่อสู้อายุความมาต่อสู้ได้ หนี้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปีนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ หากสถาบันการเงินฟ้องทายาทเพื่อขอชำระหนี้บัตรเครดิตหลังจากหนี้บัตรเครดิตมีอายุความแล้ว ทายาทสามารถชนะคดีได้

ดังนั้น หากผู้ถือบัตรเสียชีวิต ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้บัตรเครดิตของผู้ตาย เว้นแต่ผู้ตายได้ลงนามในสัญญารับรองหนี้ ทายาทสามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอยกเลิกหนี้บัตรเครดิตของผู้ตายได้

Share on: