หมู่บ้านจัดสรรสร้างผิดแบบ

หากท่านพบเห็นหมู่บ้านจัดสรรสร้างผิดแบบ คุณสามารถแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

  • สำนักงานเขตหรือเทศบาลในพื้นที่ที่หมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่
  • กรมที่ดิน
  • กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • กรมอนามัย
  • กรมควบคุมมลพิษ
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการเหล่านี้มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบหมู่บ้านจัดสรรสร้างผิดแบบ หน่วยงานราชการเหล่านี้จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คุณสามารถร้องเรียนหมู่บ้านจัดสรรสร้างผิดแบบไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ โดยการยื่นหนังสือร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานราชการเหล่านั้น

การร้องเรียนหมู่บ้านจัดสรรสร้างผิดแบบ จะช่วยป้องกันไม่ให้หมู่บ้านจัดสรรสร้างผิดกฎหมาย และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

Share on: