หลานเรียนอยู่ต่างประเทศ ถึงเวลาต้องเกณฑ์ทหาร ต้องทำอย่างไร

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:46 pm

หากคุณเป็นชายไทยที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ คุณจะต้องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจากทางราชการ คุณสามารถยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ 3 กรณี คือ

  1. ศึกษาต่อในต่างประเทศ
  2. ทำงานในต่างประเทศ
  3. เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ

คุณสามารถยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่อำเภอหรือเขตที่คุณมีภูมิลำเนา เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้แก่

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษาที่ต่างประเทศ
  4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการในต่างประเทศ
  5. ใบรับรองความพิการหรือทุพพลภาพจากโรงพยาบาล

หากคุณยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำเร็จ คุณจะได้รับใบรับรองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแสดงต่อทางราชการเมื่อคุณเดินทางกลับประเทศไทย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อำเภอหรือเขตที่คุณมีภูมิลำเนา

Share on: