อยากตัดไม้ในที่ดิน ส.ป.ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 08:04 pm

การตัดไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. สามารถทำได้ แต่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก่อน โดยสามารถขออนุญาตได้ที่สำนักงาน ส.ป.ก. ในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตตัดไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. ได้แก่

  • หนังสือขออนุญาตตัดไม้
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของไม้ที่จะตัด

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตตัดไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ที่จะตัด

หากไม่ขออนุญาตตัดไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 59 ฐานตัดไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Share on: