อยู่ประเทศไทย ตอนนี้อายุ80ปีแล้ว ขอสัญชาติไทย ได้หรือไม่

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป สามารถขอสัญชาติไทยได้ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
 • มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย

ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถยื่นคำขอสัญชาติไทยได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
 • หนังสือรับรองการสมรส หรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส
 • หลักฐานการมีบุตรหรือบุตรบุญธรรม
 • หลักฐานการประกอบอาชีพ
 • หลักฐานการเสียภาษีอากร
 • หลักฐานการพำนักในประเทศไทย

ในกรณีของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป แต่มีอายุเกิน 70 ปี ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอสัญชาติไทยตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 แต่สามารถยื่นคำขอสัญชาติไทยได้โดยตรงตามมาตรา 7 ทวิ ของพระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
 • มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย

ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถยื่นคำขอสัญชาติไทยได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
 • หลักฐานการประกอบอาชีพ
 • หลักฐานการเสียภาษีอากร
 • หลักฐานการพำนักในประเทศไทย

ทั้งนี้ การพิจารณาการขอสัญชาติไทยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสัญชาติไทย

Share on: