ออกโฉนดไม่ได้ มีคนคัดค้าน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:04 pm

หากมีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน

เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่เพื่อขอรับทราบรายละเอียดการคัดค้าน
 2. รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อโต้แย้งการคัดค้าน
 3. ยื่นเอกสารหลักฐานโต้แย้งการคัดค้านต่อสำนักงานที่ดิน
 4. สำนักงานที่ดินจะดำเนินการพิจารณาคำโต้แย้งการคัดค้าน

ข้อกฎหมายอ้างอิง

 • ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
 • ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2543

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการโต้แย้งการคัดค้าน

 • หนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (น.ส.3) หรือหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (น.ส.4)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการโต้แย้งการคัดค้าน
Share on: