อัตราโทษของการปลอมลายเซ็น

อัตราโทษของการปลอมลายเซ็น ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารที่ถูกปลอมแปลง โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 กำหนดโทษดังนี้

  • ปลอมเอกสารทั่วไป มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท
  • ปลอมเอกสารตาม มาตรา 266 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท

เอกสารสิทธิ หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงสิทธิหรืออำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส เป็นต้น

เอกสารราชการ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสือรับรองสัญชาติ หนังสือรับรองการชำระภาษี เป็นต้น

เอกสารตาม มาตรา 266 หมายถึง เอกสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน เช่น เอกสารเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร เอกสารเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของผู้อื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ อัตราโทษของการปลอมลายเซ็นอาจเพิ่มขึ้นได้ หากผู้กระทำความผิดมีเจตนาที่จะฉ้อโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่น โดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000-400,000 บาท

ตัวอย่างการปลอมลายเซ็นที่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย เช่น

  • การปลอมลายเซ็นลงในใบสมัครงานเพื่อสมัครงาน
  • การปลอมลายเซ็นลงในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อกู้ยืมเงิน
  • การปลอมลายเซ็นลงในใบถอนเงินเพื่อถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
  • การปลอมลายเซ็นลงในเอกสารราชการเพื่อขอรับสิทธิหรือประโยชน์ต่างๆ

ดังนั้น ผู้ที่กระทำการปลอมลายเซ็นควรระมัดระวัง เนื่องจากอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและได้รับโทษอย่างร้ายแรงได้

Share on: